Så här går det till

Varför RES Powerbank?

Strävar efter att ha en positiv inverkan på samhällen i närheten av projekten.

Säkerställer att våra verksamheter, produkter och tjänster ger ett positivt nettotillskott till samhället och miljön.

Vi på RES vill engagera oss i den bygd där vi verkar och vara någon man gärna för samtal med. Genom RES Powerbank har vi möjlighet att finansiellt bidra till projekt inom det lokala förenings- och näringslivet som kommer bygden till nytta. RES Powerbank är ett frivilligt åtagande där vi årligen avsätter en summa sponsringspengar redan i ett tidigt skede, vanligast från samrådets första dag, som sedan kommer bygden till del genom att föreningar och företag kan tilldelas pengar till projekt som medför nytta till bygden. Från den dagen parken står på plats byts sponsringen ut mot bygdemedel och den årliga summan stiger i form av del av intäkterna från vindparkens produktion. Vi är mycket positivt inställda till den möjlighet det ger oss att bidra till bygden.
Läs mer om RES hållbarhetsarbete i 2022 års Power For Good report

Vilka kan ansöka och till vad?

Kan sökas av företag, föreningar och organisationer

Börjar betalas ut redan från projektets samråd med allmänheten. 

Alla näringsidkare, föreningar och organisationer i en vindparks närområde kan ansöka om medel från RES Powerbank. Vilka vindparker som är aktuella ser du i vårt ansökningsformulär.
Samma företag/förening/organisation kan söka medel varje år, även om man mottagit medel innan. Vi arbetar gärna med en lokal referensgrupp för att säkerställa att medlen hamnar där de gör mest nytta för många.

Hur görs ansökan?

Medel från RES Powerbank söks via formuläret på denna hemsida. När ett nytt projekt startar, kommer det att ligga tillgängligt och valbart i rullisten med projekt. Ange syftet med ansökan och hur och när i tid medlen ska användas.
Ansök nu

Hur behandlas ansökan?

Sista ansökningsdagen är 31 december. Beslut och utbetalning av sponsring sker årligen i mars. Efter att ansökningstiden har gått ut sammanställs ansökningarna. Mottagare av medel utses av RES. Beslutet går ej att överklaga. Det finns ingen garanti för att man beviljas hela det sökta beloppet, därför är det viktigt att ange vad en delsumma skulle kunna användas till.

Utbetalning och redovisning

Utbetalningar av RES Powerbank sker årsvis till dem som beviljats medel för det kommande året. Du som mottagit medel redovisar detta genom till exempel foton och kvitton. Om inga ansökningar kommer in alternativt inga ansökningar godkänts under ett år, förs det årets pott över till nästkommande år.

Som företag/förening/organisation har ni ansvar över att undersöka skattskyldighet på intäkter från sponsring och bidrag. Utbetalningar som görs innan vindparken är klar klassas juridiskt som sponsring. Därefter övergår utbetalningar i bidragsformen bygdemedel. Läs mer om skatter på skatteverket.se.